PRE ÚSPECH

PRE PLNOHODNOTNÚ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA

 

RADA ŠKOLY

Rada školy pri Špeciálnej materskej škole, Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci bola zriadená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená dňa 22.10.2013.

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  verejné záujmy a záujmy zákonných zástupcov detí , pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri Špeciálnej materskej škole v Lučenci má 7 členov:

Predseda rady školy: Bc. Anna Kaplánová
Podpredseda rady školy: Mgr. Zoková Ivana
Simona Kuráková
Igová Tatiana
Kamenská Tímea
Ing. Rejdovianová Elena 
PhDr. Zajková Gabriela

 

Predseda rady školy predkladá najneskôr do 31. marca výročnú správu, ktorá obsahuje hlavne prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy, zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka a ďalšie údaje určené radou školy.

 
 
 

 

error: