PRE ÚSPECH

PRE PLNOHODNOTNÚ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA

 

Detský skríning – ZH2

Vážení kolegovia,

v rámci dobrej spolupráce vás žiadame o online vyplnenie a zaslanie nižšie uvedeného záznamového hárku, ktorý nám slúži k stanoveniu presnej diagnózy a určeniu individuálnych zmien edukačného procesu pre každé dieťa alebo žiaka. Záznamový hárok vyplňuje a zasiela učiteľ. Ďakujeme.

ZÁZNAMOVÝ HÁROK  2

Záznamový hárok slúži ako rýchla metóda skríningu detí a žiakov na základe pozorovaní, ktoré vykonáva učiteľ.

Meno žiaka:

Dátum narodenia:

Škola:

Trieda:

Dátum:

Meno zamestnanca, ktorý hárok vyplnil:

A/ Fyzický vek

1. Dochádzka DobréSlabéVeľmi slabé

2. Zdravie DobréSlabéVeľmi slabé

3. Motorika:
a) Hrubá DobréSlabéVeľmi slabé
b) Jemná DobréSlabéVeľmi slabé

4. Zrak DobréSlabéVeľmi slabé

5. Sluch DobréSlabéVeľmi slabé

B/ Učenie

1. Jazyk:
a) Rozsah slovnej zásoby DobréSlabéVeľmi slabé
b) Syntax DobréSlabéVeľmi slabé
c) Pochopenie DobréSlabéVeľmi slabé

2. Spôsobilosti:
a) Čítacia zručnosť DobréSlabéVeľmi slabé
b) Schopnosť čítania DobréSlabéVeľmi slabé
c) Schopnosť hláskovania DobréSlabéVeľmi slabé
d) Práca s číslicami DobréSlabéVeľmi slabé

3. Úroveň inteligencie DobréSlabéVeľmi slabé

C/ Sociálny vývin

1.Vzájomné vzťahy s žiakmi DobréSlabéVeľmi slabé

2. Vzájomné vzťahy s dospelými DobréSlabéVeľmi slabé

3. Vonkajší vzhľad DobréSlabéVeľmi slabé

4. Sebaobslužné návyky DobréSlabéVeľmi slabé

D/ Emocionálny/Osobnostný vývin

1. Koncentrácia a jej udržanie DobréSlabéVeľmi slabé

2. Dĺžka pozornosti DobréSlabéVeľmi slabé

3. Stupeň agresivity DobréSlabéVeľmi slabé

4. Stupeň plachosti DobréSlabéVeľmi slabé

5. Úroveň úzkosti a strachu - DobréSlabéVeľmi slabé

error: