PRE ÚSPECH

PRE PLNOHODNOTNÚ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA

 

Detský skríning – ZH1

Vážení kolegovia,

v rámci dobrej spolupráce vás žiadame o online vyplnenie a zaslanie nižšie uvedeného záznamového hárku, ktorý nám slúži k stanoveniu presnej diagnózy a určeniu individuálnych zmien edukačného procesu pre každé dieťa alebo žiaka. Záznamový hárok vyplňuje a zasiela učiteľ. Ďakujeme.

ZÁZNAMOVÝ HÁROK  1

V tomto záznamovom hárku sa snažíme zachytiť žiakov s vývinovými ťažkosťami. Každá položka reprezentuje dôležitú oblasť vývinu a súčasne navodzuje postupy na nápravu.

Meno žiaka:

Dátum narodenia:

Škola:

Trieda:

Dátum:

Zamestnanec školy, ktorý hárok vyplnil:

A/ Telesné zdravie

1. Zaostáva žiak v škole na základe častej absencie? ánonie

2. Má žiak problémy so sluchom? ánonie

3. Má žiak problémy so zrakom? ánonie

4. Má žiak problémy s hrubou motorikou? ánonie

5. Má žiak problémy s jemnou motorikou? ánonie

6. Iné ťažkosti, prosím vymenujte:

B/ Sebaobslužné aktivity

1. Má žiak problémy pri veľkej toalete? ánonie

2. Má žiak ťažkosti s umývaním po toalete? ánonie

3. Má žiak problémy pri obliekaní, vyzliekaní? ánonie

4. Má žiak problémy pri používaní príboru? ánonie

C/ Emocionálny/sociálny vývin

1. Vie byť žiak trpezlivý a podeliť sa o spoločné predmety? ánonie

2. Má žiak problémy s ovládaním svojej nálady? ánonie

3. Má žiak problémy so začleňovaním do vrstovníckej skupiny? ánonie

4. Reaguje žiak primerane na sociálne podnety? ánonie

5. Iné ťažkosti, prosím vymenujte:

D/ Komunikácia/jazyk

1. Má žiak problémy s artikuláciou? ánonie

2. Má žiak problémy so syntaxou, nahradzovaním a pod.? ánonie

3. Má žiak problémy s odovzdávaním jednoduchých odkazov? ánonie

4. Objavujú sa ťažkosti s pochopením jazyka? ánonie

5. Iné ťažkosti, prosím vymenujte:

E/ Učenie/spôsobilosti

1. Má žiak problémy pri používaní pasteliek alebo ceruzky? ánonie

2. Má žiak problémy s nasledovnými spôsobilosťami:
a) Dostatočne dobré obkreslenie štvorca? ánonie
b) Napísanie svojho mena? ánonie
c) Uvedenie veku a adresy? ánonie
d) Počítaním do 10? ánonie
e) Vymenovaním základných farieb? ánonie

3. Má žiak problémy s pozornosťou pri ústnej inštrukcií alebo ukážky? ánonie

4. Má žiak problémy s koncentrovaním sa na úlohu? ánonie

error: